Trauma és neofrázia Csontváry önéletírásában – 3. rész – Küzdelmeim

Most a ‘lettem tisztelet‘ szignál segítségével fésüljük át – az Önéletrajzhoz csatolva kiadott –A tekintély c. filozófiai röpirat szövegét (paraméterek: 4,10,40,40,40), s megkeressük a szövegben azokat a helyeket, ahol a hangsoreloszlások mintázata azonos ennek a szignálnak a hangsoreloszlás-mintázatával. A szöveg 14 %-át kapjuk vissza 16 töredék formájában.

Egy élet – távirati stílusban

Majd megnézzük, hogy a részletekben mely szavak fordulnak elő a legtöbbször, s azok a szavak hányszor fordulnak elő a teljes szövegben. Azt fogjuk látni, hogy egyes szavak ezekben a részletekben besűrűsödnek, azaz kimagaslóan nagyobb gyakorisággal fordulnak elő ezekben a töredékekben, mint a szöveg többi részében.

A legfontosabb adatok leolvasásához elég az utolsó két oszlopot nézni. A táblázat utolsó oszlopa a szót mutatja, ez előtte lévő oszlop pedig azt, hogy a töredékekben való előfordulásai száma hány százaléka a teljes szövegben való előfordulásai számának. S ez a százalék minél magasabb, annál inkább csak ezekben a töredékekben fordul elő ez a szó.

hangsorhányszor a töredékbenhányszor a teljes szövegbenszázalékszó, amiben a töredékben
üzdelem44100 %küzdelem
küzdel5683 %küzdelem, küzdelmet
összeköttetés4580 %
ntette33100 %tekintettel, kijelentette, csökkentette
ekinte33100 %tekintett, tekintettel, tekinteni
állott33100 %állott
eköttetés4580 %összeköttetés
etésben3560 %összeköttetésben
bacchus4666 %Bacchus
pozitívum4757 %Pozitívum
koroná 4666 %korona, koronázás
jelent3560 %kijelentette, jelentőségű, belejentette
gazdag3560 %gazdag, gazdagítani
lemmel3475 %türelemmel, küzdelemmel

Most pedig egyszerűen összeolvassuk a kiszűrt kulcsszavakat, s megkapjuk távirati stílusban azt, amit Csontváry a legfontosabbnak tartott abban a narratívában, amellyel megélte a sorsa öntörvényű alakulását – amelynek alakításában maga is részt vett tevékenyen.

összeköttetésben állok … Bacchus … Pozitívum … türelem … küzdelem … korona … gazdagság

Voltaképpen egy privát üdvtörténet tárul a szemünk elé, ahol Csontváry lelkéért két erő küzd. Az Isten angyalai és a Sátán hadai. A Pozitívum és Bacchus energiái. S ennek a misztériumjátéknak a végén a Pozitívum kerül ki győztesen, s Csontváry megkapja a megigazultak győzelmi koszorúját.

Csontváry, miután az Iglón megkapta az égi szózattól az elhivatását, több dologgal is meg kellett küzdenie, hogy beteljesíthesse azt:

  • anyagi függetlenség megteremtése, hogy a festészetnek élhessen (saját patikát szerez, majd azt kiadja)
  • magánúton, majd festőiskolákban a rajz és a festészet technikáinak elsajátítása
  • gyógyszervegyészi ismereteivel a festék kidolgozása – akkora vásznak megfestéséhez ui. az olajfesték megfizethetetlen lett volna számára
  • a festékekből a napút színeinek az előállítása
  • ezek világító fokozatának az előállítása (‘ráakadtam a sokat keresett napút színeinek világító fokozatára‘)
  • utazások, amely során a nagy motívumot keresi (Róma, Közel-Kelet)

Csontváry úgy élte meg ezt a küzdelmet, hogy a Pozitívummal áll összeköttetésben, s az irányítja őt lépésről lépésre. Továbbá ennek az útnak a bejárásához rendkívüli türelemre, odaadásra volt szüksége.

Kulcsszavak és halmazok

A program által kiszűrt 16 töredéket ezek alapján a következő halmazokba soroltam be:

  1. összeköttetés egy felsőbb hatalommal / annak hiánya / Isten segítsége
  2. küzdelem, kitartás
  3. eredményhez hosszú idő kell
  4. nagy dolgot véghez vinni / képesnek lenni valamire

A következő diagrammon az látható, hogy az egyes halmazokhoz mely tartalmak tartoznak.

Viszont itt azt láthatjuk, hogy a ‘hosszú időtartam‘ és a ‘küzdelem, kitartás‘ halmazoknak üres a közös része. Lehet, hogy ez azért van mert Csontváry számára ez a két fogalom egymás szinonimája, mindkettő ugyanazt jelenti a számára, így nem említi együtt azokat, mert az önismétlés lenne.

Ez azt jelenti, hogy a ‘hosszú időtartamon át tartó küzdelem‘ nem a ‘vak tyúk is talál szemet’ kitartása, amellyel valaki végül ‘megüti a főnyereményt’, hanem egy hosszú időn keresztül tartó lassú fejlődés, amit nem lehet siettetni – mint ahogy a magból is egy lassú folyamat végén lesz lombos fa. Ezt figyelembe véve, máris értelmezhetjük Csontváry ‘Magányos cédrus‘ c. képét a 3. töredékünk alapján úgy, mint a festő szimbolikus önportréját (nyilván, ezzel persze sok újat nem mondtunk, viszont az algoritmusunk alapján jutottunk erre).

3 – „vagyoni bőség állott még rendelkezésünkre, s a világ úgy tekintett (ett) reánk, mint gavallér nemzetre s mi ebben a megtisztelésben (tiʃ,iʃt,ʃte,tel) néhány száz esztendőt (ʃte) éltünk. A nap szeretetével az Istent imádtuk, de lelkünk mélyéből Attilát sirattuk. Csendes szerénységben él a cédrus, ezredekre kiható türelemmel (ele) – türelemmel (ele) kell élnie egy nemzetnek is, amíg a koronáját nem éri el.”

A szöveg így folytatódik a kiszűrt töredék után: ‘Azt tudtuk, hogy háromezer évig a cédrus még nem cédrus, a negyedik ezredben bontakozik a koronája, s ezzel utat mutat a nemzeteknek a kitartásra.‘ Így voltaképpen a cédrus hosszú fejlődése Csontváry benső fejlődésének a szimbóluma. Hozzáteszi, hogy ‘ebben a megtisztelésben éltünk‘ – azaz itt a szignálhangsorunk: ’tisztelet’ jelenik meg, s ehhez valakinek – egy elveszett személynek – a siratása kapcsolódik. Ennek a párhuzamnak a mélységéhez ismerni kell az előző posztunkat, ui. annak alapján nyilvánvaló, hogy itt az apja szeretetét nélkülöző, érzelmileg rideg környezetben nevelkedő gyerek gyásza jelenik meg, az apa-hiány – az Attilát sirató nemzet képében itt Csontváry siratja azt, hogy sose kapott érzelmi törődést, szeretetet az apjától. (S megjegyezzük, hogy ‘nap szeretetével az Istent imádtuk‘ mondat mögött lehet, hogy az apja pirotechnika iránti szenvedélyes rajongása búvik meg.)

Egy privát vallás szenthármassága

Nézzük tehát a halmazok metszeteit, ha a töredékeket a fenti három téma alapján soroljuk be (egy töredék ui. több témát is érinthet). Így viszont már igen szimmetrikus képet kapunk.

A Venn diagram közepén lévő hármas metszetben azokat a töredékeket láthatjuk, ahol a három motívum együtt fordul elő. Csontváry ezen a három helyen egyes szám első személyben beszél magáról, ami azt jelenti, hogy ezzel a három dologgal azonosítja önmagát. Ő az, aki végig járta az égi hatalom által elrendelt lassú fejlődés útját, s végül elérte egy kimagasló eredményt.

4. – A Pozitívum – A Lángész című kis füzetben (etb) sejtve jeleztem, (tem,ele) hogy egy nagyarányú kibontakozás előtt állunk, a sejtelmet (tel) támogatta az, hogy engem 1880-ban a Pozitívum megszólított és bizonyos munkakörrel felruházott, melynek befejezésére várnom és hallgatnom kellett. (let,ett) A nagyarányú munka egyik cyklusa Párisban a világot túlszárnyalta, ezzel igazolva

10 – „a művészetek táján 6500 éves világot látok laza megoldásban. Tekintettel (ett,tte,tel) arra, hogy ezt a páratlan küzdelmet megelőzte szellemi téren hosszú évekre menő, világraszóló ideális küzdelem, (ele) melynek forgatagából töretlen erővel, isteni segítséggel mi kerültünk ki győztesen és ma a világ túlszárnyalásával az ebből a versenyből kifejlődött teljesítmény (tel) történelmi jelentőségű (ele) motívumot festett (ett) – kolosszális vásznai felhengerelve az I. ker. Fehérvári út 34–36. műteremben”

15. – „láthatatlan Szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem (ele) és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett (let,ett) hagynom, és csak azért, hogy életem (let,tem) alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú [során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendölt igazságot megtaláljam és a gyakorlatban festményben átvihessem]”

A többi töredékben – egy kivétellel – már nem első szám egyes számban beszél, azaz nem saját magáról ír. Ez azért lesz érdekes, mert ha ezen három motívum együttállása kell ahhoz, hogy ő önmaga legyen, akkor nyilván, ha a három motívum valamelyike hiányzik – az már nem ő! Nézzük meg ebből a szempontból a töredékeket.

Bacchus

Először nézzük, ha a felsőbb égi hatalommal való kapcsolat csak önmagában áll, s nem áll mellette sem a fejlődés, sem az eredmény! Ekkor mindkét töredékben Bacchus jelenik meg. Bacchus a bor, a mámor istene volt, a bacchanáliákat pedig jórészt az önkontrol hiánya jellemezte. Említettük, hogy szerintünk egyfajta misztériumjátékhoz hasonlít az, ahogyan Csontváry előadja élete narratíváját, amiben az ég és a kárhozat erői küzdenek a lelkéért.

Ebben a privát üdvtörténetben a Pozitívum az ‘égi erő’, míg Bacchus a diabolikus erő. A görög diabolosz szó a ‘dia’ (szét) és ‘ballein’ (dob) szavakból származik, azaz míg a Pozitívum a személyiség egységének a kialakítását támogatja, ezzel szemben a diabolosz pedig mintegy ‘szétdobálja a dolgokat’. A diabolosz tehát az az erő, ami szét akarja vetni a személyiséget, s aminek a legvégső állomása az valósággal való kapcsolat, az elme épségének az elvesztése. Erre pedig kiváló szimbólum Bacchus – a bor, a mámor, a kontrolvesztés istene. Nézzük a töredékeket!

8. – „már nem titok, hogy a görögök érzéke az Isteni ihlettel (let,ett,tte,tel) összeköttetésben (tte) volt, de az sem titok, hogy a rómaiak Bacchussal összeköttetésben (tte) állottak, a perspektívát nem érzéssel, hanem számozással pótolták. Még a XV.”

13. – „évvel előbb Bacchus-imádók voltak, így hát a POZITÍVUMMAL semmiféle összeköttetésben (tte) nem állottak, ezt igazolja az a Bacchus templom, (tem) amit a rómaiak Baalbekben felállítottak. Jóllehet e hitetlen állapot megszüntetésére a sors a Bacchus-templomot (tem) földrengéssel sújtotta s az erkölcstelen (tel,ele) államot tűzzel is pusztította, később még Attilával is megostoroztatta, de anyagi”

S Csontváryról tudjuk, hogy önmegtartóztató életet élt, aki ‘karalábén éldegél, alkohol, nikotinnak dühös ellensége, szeretné kipusztítani a föld színéről‘.

Két urat szolgálni

A ‘nagy dolgot tenni‘ motívum az ‘összeköttetés‘ és a ‘lassú fejlődés‘ motívumai nélkül végül a nagy dolog megtételének a meghiúsulását eredményezi. Velázquez mindent meg tud festeni, csak a szabad levegő titkát nem leli; Csontváry az ezredek legnagyobb festője, de IV. Károly koronázását már nem tudja megfesteni; ősmagyar eleink pedig csupán ‘lelemény nélküli’ ügyes kovácsok voltak. S mindhárom helyen utalást találunk arra, hogy valami akadályozza a Pozitívummal való összeköttetést, s így elapad az onnan áradó éltető erő. Nézzük!

11. – „Meninas című festményben megtalálta a műtermi levegőt, láttára ujjongva kijelentette, (ett,tte,ele) mindent meg tud csinálni, de a szabadban a levegő titkát még [sem tudta megoldani.]”

14. – „a veszedelmes állapothoz hozzájárult súlyos betegségem, mely korlátozta minden cselekvésem, (ele) sőt még a koronázás alkalmával sem volt módomban a koronázási jelenetet (ele) végig tekinteni, és ez csökkentette (ett,tte) a lehetőséget egy nagyarányú festmény megörökítéséhez. Ma cselekvési (ele) szabadságomat az Isten visszaadta, erőteljes (tel) egészséget is adott e sorok megírására. Kérem Nagyméltóságodat, Ő felségénél haladéktalanul bejelenteni (ele) azt, hogy ilyen esemény az ezredek alatt is a legritkább esetben (etb) fordul elő, legutóbb pedig csak Raffael volt némileg ezzel felruházva, ami”

16. – „(Nyáron nomád köpeny takarta a vállat, télen a bunda melegítette (ett,tte,ele) a lábat.) Kengyelvasat, patkót kovácsolt a legény, nyeregcsináláshoz nem kellett (let,ett) lelemény. (ele) Nem hiányzott semmi egyéb, csak a vezér e függetlenségben, mert pénzre”

Az idézetekben a leginkább feltűnő az, hogy mindhárom töredékben földi hatalmasságok szerepelnek: Velázquez képén a királyi pár tekint vissza ránk a háttérből, Csontváry a király megkoronázását kívánja megörökíteni, végül pedig Attila, a vezér hiányáról van szó. S mindhárom esetben ott a hiány: a királyi pár csak a tükörből látszik; Csontváry nem tudja végig nézni a koronázást; Attila halott.

A legbeszédesebb a 11. töredék. Ott Velázquez ‘Az udvarhölgyek‘ c. festményéről van szó, ahol a képen a királyi pár egy tükörben látszódik, s ott állnak, ahol mi – a kép nézői – állunk: azaz a kép nézője a saját arca helyett a királyi pár arcát pillantja meg a képen. De csak homályosan.

Mintha kezdene homályossá válni az összeköttetés a Pozitívummal. Talán azért, mert az ego az elért sikerek nyomán kezdett felfúvódni, s a távoli, megfoghatatlan ‘istenség’ helyett már a földi hatalmasságokat csodál? Mintha ekkor már egyszerre akarna ‘két úr szolgája lenni’? S már nem fest. Filozófiai röpiratokat ír, amelyekben fajtulajdonságról, fajkibontakozásról, tiszta fajemberről is értekezik. Nyilván ismerte Haeckel nézeteit, aki darwinista biológus volt, s akit az árja fajelmélet megalapozójának tekintenek.

Csontváryt most már a földi hatalmasságok nagysága nyűgözi le. Nem az Ég.

S ezzel egy olyan törés áll be, amiről C. G. Jung sokat írt: az egyén már nem egy távoli, megfoghatatlan istenségre projektálja a vallási tartalmakat, hanem egy konkrét, élő személyre. Akinek a kezében hatalom van.

S ez a törés következett be Csontvárynak a Pozitívummal való összeköttetésében. Az ég helyett királyokra, császárokra helyezte a tekintetét. S lassan elapadnak az őt éltető energiák, az életét tápláló erők. S három év múlva meghal. (Egyik életrajzírója szerint – stílszerűen – éhen.)

A ‘különben kedves Csontváry bácsi

A következő töredékekben a hosszan tartó küzdelmes fejlődés jelenik meg – a Pozitívummal való kapcsolat és a nagy eredmények nélkül.

Ekkor Csontváry már nem fest. A nagy mű bevégeztetett. A világot túlszárnyalta, a nemzeti öntudat és a festészet fejlődését beteljesítette. S az ő narratívájában a nemzete évezredeken, s a festészet századokon át tartó fejlődésének a célja, s betetőzése az ő munkássága lett. S ‘ezzel vége volt a komédiának‘.

S Csontváry – falanszterre hasonlító ideális államában – azok az emberek, akik hozzá hasonlóan megküzdöttek a sorsukkal, s nagyot alkottak, immár a ‘pihenő kor bölcselői‘. Az ő feladatuk pedig most már az, hogy átadják a tudásukat az új nemzedékeknek, s felkészítsék, segítsék őket, hogy hasonlóképpen ki tudják majd bontakoztatni az önmagukban szunnyadó lehetőségeket.

De itt a háromságból csak egy elem van jelen, így biztos a kudarc. Ahogy fentebb a ‘nagy műből’ a Pozitívummal való összeköttetés és a lassú fejlődés hiányában csak a hétköznapi eredmények születnek, ugyanúgy itt sem következik be az, hogy Csontváry – még életében – a nemzete tanítója legyen.

3. – „vagyoni bőség állott még rendelkezésünkre, s a világ úgy tekintett (ett) reánk, mint gavallér nemzetre s mi ebben a megtisztelésben (tiʃ,iʃt,ʃte,tel) néhány száz esztendőt (ʃte) éltünk. A nap szeretetével az Istent imádtuk, de lelkünk mélyéből Attilát sirattuk. Csendes szerénységben él a cédrus, ezredekre kiható türelemmel (ele) – türelemmel (ele) kell élnie egy nemzetnek is, amíg a koronáját nem éri el.”

5. – „üzemnél, állami háztartásnál feltűnés nélkül kiváló szolgálatot tehetnek, mint érdektelen (tel,ele) kiforrott energiák, mert a közömbös vonalon haladva érzik azt a felelősséget, (ele) amivel a társadalom ítélőszékének tartoznak. Ők azok, akik kötelesek (tel,ele) az átélt életet (let) feltárni, a következő növendékek fejlődését elősegíteni és oly példákkal gazdagítani, amelyek nem a mindennapi életből, (let,etb,tbő,ből) hanem a sors megpróbáltatásaiból és saját keserves tapasztalataikból eredtek a”

7. – „gyarapodott a múlt század gazdag dekorációval. Gyarapodott egy nagy küzdelemmel, (ele) mely az úgynevezett (ett) plein air* festészetben (etb) nyilvánult meg. – Ezt kereste a müncheni szecesszió az újabb rajzvonalakkal, kereste az életet, (let) a holt távlattól eltérő eredményeket. Ezen felbuzdulva mozgásba jött az egész világ intellektuma, (tel) jöttek (tte) az impresszionisták, jöttek (tte) a naturalisták, a futuristák, a kubisták, hogy azonkívül hány felé szakadtak”

9. – „a negyedik ezredben gyümölcsöt termő koronával bontakozni. E megmásíthatatlan bölcselettel (let,ett,tte,tel,ele) szemben az ember időhöz kötötten, (tte) szigorú határok között él ezen a földön. Határa van tehát mindennek,”

Csontváry a környezete szemében csak egy különc öregember volt, aki karalábén él és fura röpiratokat szerkeszt: „háromezer évvel előbb bevált volna prófétának: de ma – szelíd józan gondolkozásán – mi megromlott kulturált emberek csak mosolyogni tudunk„.

S a ‘különben kedves Csontváry bácsi‘ tanításait senki sem veszi komolyan. Csak mosolyogni lehet rajtuk. Mert hiányzik belőlük az ‘összeköttetés a Pozitívummal’. Az élet. Az, ami a festményeiben megfogja a nézőt.

Egy naprendszer szakrális térképe

Egy tanulmány így fogalmaz találóan: ‘Csontváry mániákus tudatossággal száguldozik saját naprendszerében‘. S ez a naprendszer a privát üdvtörténetének szakrális térképén így néz ki.

A bloggernek nem állt szándékában, hogy végül egy ilyen szimmetriát mutató ábrázoláshoz jusson – bár a szöveghelyek besorolásánál nyilván megjelenik a blogger szubjektív ítéletalkotása.

S ha megnézzük, erős szimmetriát láthatunk: középen a ‘szent hármasság’, azok a szövegrészek, ahol az ‘összeköttetés a Pozitívummal‘, a ‘lassú, küzdelmes fejlődés‘ és a ‘nagyot tenni‘ motívumok konstellációban állnak.

Legbelül három töredék, a középső gyűrűn szintén három szöveghely, s a külső gyűrűn háromszor három, azaz kilenc szöveghely. Legbelül a szöveghelyek azt írják le, hogy mi sikerült az alkotónak, legkívül pedig azt, hogy mi nem. [Az első szöveghelyet a töredékekből kihagytuk – annak egy külön posztot szánunk, ui. nem illik (egyelőre) a mintázatba.]

Most pedig nézzük a középső gyűrű töredékeit!

A festő posztupici Kostka-Kosztka – és az egér pici fogai

2. – „házi egérnél bukkanunk csodálatos energiára: tájékozottsága, kitartása, s a tervbevett (ett) munkának ellenállhatatlan keresztülvitelében. (tel) Az egér képes pici fogaival a földszintről az V. emeletre (let,ele) a falat átfúrni, ép úgy mint a tengeri kagyló, mely bele (ele) furakodik a nagy kősziklába, ő is átfúrja magát az éléskamrába. Rendeltetéséből” [idő és nagy tett]

6. – „a lélek és az érzés parancsolta tapasztalattal magukban, adott esetben (etb) helyt állanak és a tömegeknek jó példát szolgálnak, kötelességüknek (tel,ele) eleget (ele) tettek, (ett,tte) mert mi vagyunk azok, akik a szokások tömkelegében, (ele) a szokások befolyása alatt önmagunkkal is küzdelemben (ele) élünk. Az önküzdelem (ele) rendkívüli elhatározást igényel, rendkívüli energiát követel (tel) abban a tudatban, hogy ezt így kívánja az Isten világfenntartó szelleme, amelyhez csatlakozik az ember tiszta (tiʃ,iʃt) érzelme. Maradandó alkotást csak az igazságból meríthetünk, az igazságot csak az” [idő és összeköttetés]

12. – „szemben egyetlen egy Raffael volt az, akit a POZITÍVUM ihlete (let) meglátogatott és a plein air* távlatba beavatott, de a legmagasabb fokot ő sem érte el. Ellenben az ógörögök összeköttetése (tte) oly tiszta (tiʃ,iʃt) volt, hogy a hideg követ is képesek voltak megszólaltatni. Mnesikles Nike” [nagy tett és összeköttetés]

Kezdjük egy könnyen emészthető párhuzammal: először egy egér képe jelenik meg, amely a masszív téglafalon át az ötödik emeletig fúr járatot, míg másodszor egy kagyló, ami a hasonlóan masszív kősziklán fúrja át magát az ‘éleskamrába’. S figyeljünk fel az ‘éléskamra’ szóban az ‘élés‘ morfémára! Ugyanis a harmadik töredékben pedig ‘az ógörögök … a hideg követ is képesek voltak megszólaltatni‘. Amit máshol így fogalmaz meg: ‘a görögök kezében a hideg kövek megelevenedtek‘. Azaz mindkét helyen: kő és élés; kő és megelevenedés. Azaz: kő és élet.

Ha benézünk a motorháztető alá, s megvizsgáljuk a hangsorismétlődéseket, amelyek alapján az algoritmus szűrte ki a részleteket, azt láthatjuk, hogy Csontváry az egér munkáját a saját életének a küzdelmével azonosítja. Legalábbis a szűréshez használt hangsorok ezekben a szavakban ismétlődnek, amit ‘távirati stílusban’ így foglalhatunk össze:

Az egér távirata:

tervbe vett keresztülvitel az emeletre bele

Csontváry távirata:

kötelességnek eleget tettem követelt küzdelemmel

A szűrésre használt hangsorok (ett -tel – ele – let) ismétlődése alapján, az egér feladata (kötelesség – eleget tettek – küzdelem – követel) Csontvárynál az életfeladata küzdelmes beteljesítése lesz (‘kötelességnek eleget tettem követelt küzdelemmel‘).

S egy slusszpoén. Az egérnél – aki a követ fúrja át – az ‘élet‘ szó jelenik meg intarziaként az ’emelet‘ szóban. Míg Csontvárynál pedig a ‘követ‘ a ‘követel’ szóban. Azaz az egér a festményébe ‘életet lehelő‘ Csontváry, Csontváry pedig a ‘követ átrágó‘ egér.


A kiszűrt töredékek listája:

------ összesített százalék: 62.3%
Bigramsűrűség: 65.4% --- Trigramsűrűség: 59.3% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 4776 - vége: 4813 festő szobrászaink elmerültek az utánzatokba, ezzel a művészet ki lett (let,ett) szolgáltatva. keleti (let,ele) fantáziával készült a biblia, a természet ismeretből (etb,tbő,ből) megyünk a moziba. Titkos társulatok bérletbe (let,etb) vették (ett) az Isten imádását s csengős perselyekbe gyűjtötték a magját. Titkos társulatok
------ összesített százalék: 58.1%
Bigramsűrűség: 59.8% --- Trigramsűrűség: 56.4% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 525 - vége: 570 házi egérnél bukkanunk csodálatos energiára: tájékozottsága, kitartása, s a tervbevett (ett) munkának ellenállhatatlan keresztülvitelében. (tel) Az egér képes pici fogaival a földszintről az V. emeletre (let,ele) a falat átfúrni, ép úgy mint a tengeri kagyló, mely bele (ele) furakodik a nagy kősziklába, ő is átfúrja magát az éléskamrába. Rendeltetéséből
------ összesített százalék: 51.9%
Bigramsűrűség: 54.0% --- Trigramsűrűség: 49.7% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 2361 - vége: 2416 vagyoni bőség állott még rendelkezésünkre, s a világ úgy tekintett (ett) reánk, mint gavallér nemzetre s mi ebben a megtisztelésben (tiʃ,iʃt,ʃte,tel) néhány száz esztendőt (ʃte) éltünk. A nap szeretetével az Istent imádtuk, de lelkünk mélyéből Attilát sirattuk. Csendes szerénységben él a cédrus, ezredekre kiható türelemmel (ele) – türelemmel (ele) kell élnie egy nemzetnek is, amíg a koronáját nem éri el.
------ összesített százalék: 51.6%
Bigramsűrűség: 50.1% --- Trigramsűrűség: 53.0% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 3678 - vége: 3727 a NAPÚT-TÁVLAT soha. A POZITÍVUM A Lángész című kis füzetben* (etb) sejtve jeleztem, (tem,ele) hogy egy nagyarányú kibontakozás előtt állunk, a sejtelmet (tel) támogatta az, hogy engem 1880-ban a POZITÍVUM megszólított és bizonyos munkakörrel felruházott, melynek befejezésére várnom és hallgatnom kellett. (let,ett) A nagyarányú munka egyik cyklusa Párisban a világot túlszárnyalta, ezzel igazolva
------ összesített százalék: 50.4%
Bigramsűrűség: 47.2% --- Trigramsűrűség: 53.6% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 272 - vége: 331 üzemnél, állami háztartásnál feltűnés nélkül kiváló szolgálatot tehetnek, mint érdektelen (tel,ele) kiforrott energiák, mert a közömbös vonalon haladva érzik azt a felelősséget, (ele) amivel a társadalom ítélőszékének tartoznak. Ők azok, akik kötelesek (tel,ele) az átélt életet (let) feltárni, a következő növendékek fejlődését elősegíteni és oly példákkal gazdagítani, amelyek nem a mindennapi életből, (let,etb,tbő,ből) hanem a sors megpróbáltatásaiból és saját keserves tapasztalataikból eredtek a VILÁGRENDÜNK
------ összesített százalék: 46.0%
Bigramsűrűség: 43.7% --- Trigramsűrűség: 48.3% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 341 - vége: 413 a lélek és az érzés parancsolta tapasztalattal magukban, adott esetben (etb) helyt állanak és a tömegeknek jó példát szolgálnak, kötelességüknek (tel,ele) eleget (ele) tettek, (ett,tte) mert mi vagyunk azok, akik a szokások tömkelegében, (ele) a szokások befolyása alatt önmagunkkal is küzdelemben (ele) élünk. Az önküzdelem (ele) rendkívüli elhatározást igényel, rendkívüli energiát követel (tel) abban a tudatban, hogy ezt így kívánja az Isten világfenntartó szelleme, amelyhez csatlakozik az ember tiszta (tiʃ,iʃt) érzelme. Maradandó alkotást csak az igazságból meríthetünk, az igazságot csak az
------ összesített százalék: 45.3%
Bigramsűrűség: 40.0% --- Trigramsűrűség: 50.6% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 3521 - vége: 3579 gyarapodott a múlt század gazdag dekorációval. Gyarapodott egy nagy küzdelemmel, (ele) mely az úgynevezett (ett) plein air* festészetben (etb) nyilvánult meg. – Ezt kereste a müncheni szecesszió az újabb rajzvonalakkal, kereste az életet, (let) a holt távlattól eltérő eredményeket. Ezen felbuzdulva mozgásba jött az egész világ intellektuma, (tel) jöttek (tte) az impresszionisták, jöttek (tte) a naturalisták, a futuristák, a kubisták, hogy azonkívül hány felé szakadtak
------ összesített százalék: 45.1%
Bigramsűrűség: 51.1% --- Trigramsűrűség: 39.0% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 3961 - vége: 3993 már nem titok, hogy a görögök érzéke az Isteni ihlettel (let,ett,tte,tel) összeköttetésben (tte) volt, de az sem titok, hogy a rómaiak Bacchussal összeköttetésben (tte) állottak, a perspektívát nem érzéssel, hanem számozással pótolták. Még a XV.
------ összesített százalék: 43.0%
Bigramsűrűség: 40.7% --- Trigramsűrűség: 45.4% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 1736 - vége: 1762 a negyedik ezredben gyümölcsöt termő koronával bontakozni. E megmásíthatatlan bölcselettel (let,ett,tte,tel,ele) szemben az ember időhöz kötötten, (tte) szigorú határok között él ezen a földön. Határa van tehát mindennek,
------ összesített százalék: 42.8%
Bigramsűrűség: 42.6% --- Trigramsűrűség: 43.1% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 3272 - vége: 3333 a művészetek táján 6500 éves világot látok laza megoldásban. Tekintettel (ett,tte,tel) arra, hogy ezt a páratlan küzdelmet megelőzte szellemi téren hosszú évekre menő, világraszóló ideális küzdelem, (ele) melynek forgatagából töretlen erővel, isteni segítséggel mi kerültünk ki győztesen és ma a világ túlszárnyalásával az ebből a versenyből kifejlődött teljesítmény (tel) történelmi jelentőségű (ele) motívumot festett (ett) – kolosszális vásznai felhengerelve az I. ker. Fehérvári út 34–36. műteremben
------ összesített százalék: 42.5%
Bigramsűrűség: 48.3% --- Trigramsűrűség: 36.7% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 3432 - vége: 3453 Meninas* című festményben megtalálta a műtermi levegőt, láttára ujjongva kijelentette, (ett,tte,ele) mindent meg tud csinálni, de a szabadban a levegő titkát még
------ összesített százalék: 42.5%
Bigramsűrűség: 57.9% --- Trigramsűrűség: 27.2% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 3998 - vége: 4040 szemben egyetlen egy Raffael volt az, akit a POZITÍVUM ihlete (let) meglátogatott és a plein air* távlatba beavatott, de a legmagasabb fokot ő sem érte el. Ellenben az ógörögök összeköttetése (tte) oly tiszta (tiʃ,iʃt) volt, hogy a hideg követ is képesek voltak megszólaltatni. Mnesikles Nike
------ összesített százalék: 42.1%
Bigramsűrűség: 44.0% --- Trigramsűrűség: 40.3% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 3834 - vége: 3882 évvel előbb Bacchus-imádók voltak, így hát a POZITÍVUMMAL semmiféle összeköttetésben (tte) nem állottak, ezt igazolja az a Bacchus templom, (tem) amit a rómaiak Baalbekben* felállítottak. Jóllehet e hitetlen állapot megszüntetésére a sors a Bacchus-templomot (tem) földrengéssel sújtotta s az erkölcstelen (tel,ele) államot tűzzel is pusztította, később még Attilával is megostoroztatta, de anyagi
------ összesített százalék: 40.7%
Bigramsűrűség: 39.4% --- Trigramsűrűség: 41.9% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 4639 - vége: 4712 a veszedelmes állapothoz hozzájárult súlyos betegségem, mely korlátozta minden cselekvésem, (ele) sőt még a koronázás alkalmával sem volt módomban a koronázási jelenetet (ele) végig tekinteni, és ez csökkentette (ett,tte) a lehetőséget egy nagyarányú festmény megörökítéséhez. Ma cselekvési (ele) szabadságomat az Isten visszaadta, erőteljes (tel) egészséget is adott e sorok megírására. Kérem Nagyméltóságodat, Ő felségénél haladéktalanul bejelenteni (ele) azt, hogy ilyen esemény az ezredek alatt is a legritkább esetben (etb) fordul elő, legutóbb pedig csak Raffael volt némileg ezzel felruházva, ami
------ összesített százalék: 40.5%
Bigramsűrűség: 44.4% --- Trigramsűrűség: 36.7% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 4260 - vége: 4297 láthatatlan Szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem (ele) és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett (let,ett) hagynom, és csak azért, hogy életem (let,tem) alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú
------ összesített százalék: 40.2%
Bigramsűrűség: 42.5% --- Trigramsűrűség: 38.0% --- bigrams from signal: 0 --- kezdete: 2473 - vége: 2505 (Nyáron nomád köpeny takarta a vállat, télen a bunda melegítette (ett,tte,ele) a lábat.) Kengyelvasat, patkót kovácsolt a legény, nyeregcsináláshoz nem kellett (let,ett) lelemény. (ele) Nem hiányzott semmi egyéb, csak a vezér e függetlenségben, mert pénzre